Algemene Voorwaarden

van Coöperatie EnergieAdvies Zutphen U.A. - KvK 77727835

1.    Algemeen
1.1    In deze algemene voorwaarden staat
- EAZ: voor Coöperatie EnergieAdvies Zutphen U.A.
- Adviseur: voor het lid van de Coöperatie EnergieAdvies Zutphen U.A. dat namens EAZ opdrachten uitvoert 
- Opdrachtgever voor diegene die aan EAZ een aanbieding vraagt en/of een opdracht verleent.
- EAZ/Adviseur (in enkelvoud) voor EAZ én Adviseur.
1.2    Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen EAZ/Adviseur enerzijds en Opdrachtgever anderzijds.
1.3    EAZ/Adviseur wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand, tenzij anders overeengekomen.
1.4    De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden ook voor door EAZ/Adviseur bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden.

2    Aanbieding en totstandkoming overeenkomst
2.1    Alle aanbiedingen van EAZ/Adviseur zijn tot het moment van aanvaarding vrijblijvend.
2.2    Een overeenkomst komt tot stand doordat Opdrachtgever zich schriftelijk of mondeling akkoord verklaart met de aanbieding van EAZ/Adviseur. In het geval van een monde¬ling akkoord zal EAZ/Adviseur het akkoord schriftelijk bevestigen.

3.    Adviezen
3.1    EAZ/Adviseur geeft adviezen over energiebesparende maatregelen en hoe die te realiseren op basis van de gegevens die beschikbaar zijn gesteld door Opdrachtgever en op basis van openbare gegevens.
3.2    Adviezen van EAZ/Adviseur omtrent de mate waarin een maatregel energie bespaart zijn altijd indicatief. 
3.3    EAZ/Adviseur is nimmer aansprakelijk voor de resultaten van geadviseerde maatregelen. 

4.    Geheimhouding en bescherming persoonsgegevens
4.1    EAZ/Adviseur zal aan derden geen informatie verschaffen die herleidbaar is tot de opdracht of tot de Opdrachtgever.
4.2    EAZ/Adviseur zal de persoonsgegevens van Opdrachtgever alleen gebruiken ten behoeve van het uitvoeren van de Opdracht.
4.3    EAZ/Adviseur zal zich ook overigens houden aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
4.4    EAZ/Adviseur zal specifiek beeldmateriaal van woningen waarin een Opdracht is/wordt uitgevoerd alleen gebruiken voor publicaties na verkregen toestemming van de Opdrachtgever. 

5.    Intellectuele eigendom
5.1    Het door EAZ/Adviseur gemaakte (concept)advies is intellectueel eigendom van EAZ/Adviseur. Zonder voorafgaande toestemming van EAZ/Adviseur mag Opdracht-gever het advies niet verveelvoudigen of verspreiden. 

6.    Uitvoering van de overeenkomst
6.1    EAZ/Adviseur adviseert naar beste kennis en inzicht.
6.2    EAZ/Adviseur kan zich bij adviezen door derden laten bijstaan.  

7.    Overmacht en onuitvoerbaarheid van de opdracht
7.1    EAZ/Adviseur kan uitvoering van de overeenkomst opschorten dan wel de overeen-komst ontbinden wanneer uitvoering van de overeenkomst tijdelijk dan wel blijvend verhinderd wordt door plotseling opkomende omstandigheden die buiten de schuld, risico- en invloedssfeer van EAZ/Adviseur liggen.
7.2    Bij ontbinding heeft geen van partijen recht op vergoeding van (eventuele) schade geleden door de ontbinding.

8.    Wijzigingen in de opdracht
8.1    Indien na het sluiten van de overeenkomst de omvang van de aan EAZ/Adviseur ver-strekte Opdracht wijzigt, bijvoorbeeld omdat de door Opdrachtgever verstrekte informatie incompleet was, is EAZ/Adviseur gerechtigd om eventueel meerwerk bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
8.2    Wanneer tijdens de uitvoering van de Opdracht blijkt dat het noodzakelijk en/of wenselijk is om de Opdracht te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen daarover in onderling overleg besluiten. Deze wordt vervolgens door EAZ/Adviseur schriftelijk bevestigd.

9.    Betalingsvoorwaarden
9.1    EAZ/Adviseur factureert na uitbrenging van het advies, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9.2    De betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum.
9.3    Wanneer betaling binnen deze termijn uitblijft, is Opdrachtgever administratiekosten en de wettelijke rente over het factuurbedrag verschuldigd. Mocht incasso nodig zijn, dan maakt EAZ/Adviseur aanspraak op (buiten-)gerechtelijke kosten.

10.    Klachtenafhandeling
10.1    Opdrachtgever verplicht zich om eventuele onvrede direct bij EAZ/Adviseur aan te kaarten.
10.2    Opdrachtgever kan een eventuele klacht over EAZ/Adviseur mondeling of schriftelijk melden bij de klachtenfunctionaris van EAZ. De gegevens van deze functionaris staan op de website van EAZ. 

11.    Aansprakelijkheid
11.1    Bij mogelijke aansprakelijkheid van EAZ/Adviseur voor de door Opdrachtgever geleden schade gelden de volgende beperkingen.
11.2    Gevolgschade (waaronder bedrijfsschade / inkomstenderving) komt niet voor vergoeding in aanmerking.
11.3    De door EAZ/Adviseur te vergoeden schade is in alle gevallen beperkt tot een bedrag van ten hoogste de overeengekomen Opdrachtsom.
11.4    De uitsluitingen en beperkingen voor aansprakelijkheid zoals hiervoor vermeld zijn eveneens van toepassing op anderen van wiens hulp EAZ/Adviseur gebruik maakt bij de uitvoering van de Opdracht.

12.    Toepasselijk recht en forumkeuze
12.1    Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
12.2    Geschillen worden beslecht door de te Zutphen bevoegde rechter, tenzij partijen arbitrage of bindend advies overeenkomen.
12.3    Partijen zullen bij geschillen trachten door onderling overleg of door mediation tot overeenstemming te komen.

13.    Inwerkingtreding
13.1    Deze algemene voorwaarden gelden vanaf 20 december 2021.
 

 • We waren ons nog niet bewust van de consequenties van hedendaagse
  isolatie voor de noodzaak tot betere ventilatie

  Esther Ettema
  EAZ logo
 • Het adviesrapport van EAZ heeft me veel houvast gegeven bij de uitvoering van de verbouwingswerkzaamheden

  Fred van de Velde
  EAZ logo